Tuesday, August 26, 2008

Cailangan Waring Milaco Ya Queng Puesto?

Cailangan Waring Milaco Ya Queng Puesto ?
Neng Red Reyes

Iniang milabas a Hunio 26, 2008 , mapilan caring alcalde
ning Pampanga ding pepasiag queng carelang casiran lub
laban queng pamamuntuc at pamangobierno nang
Gobernador Panlilio . Sasancanan de y Among Ed bilang
metung a gobernador a maqui mainang pamamalacad at
mamuntucan ya queng probinciang maqui "dictatoryal a
estilu ning pamangobierno". Pipintasan de ing gobernador
bilang metung a magcunwaring mayap dapuat ala yang
gagawan ban lang midinan caring mumuna dang cailangan
ding tau ning Pampanga .

Nung pacasurian tamu nung macananu yang mig-decision
y Among Ed Panlilio a magcandidato para gobernador ,
migumpisa ya ini iniang ding mapilan Capampangan Mica-
Taguimpan La Para Queng Metung a Tune At Dalise
Pamagbayu Queng Anyu Ning Politica Queti Pilipinas .
Carela ya ing Capaniwalan a Ing Mayap a Pamangobierno
At Responsableng Pamamalen , ila ding Ustung Dalan ban
tamung danasan ing Masnang Niaman Ning Pamibie-bie
Queng Quecatamung Bansa . Y Among Ed ing mepiling
mamuntucan para caniting nobleng crusada .

Iniang migumpisa yang milucluc bilang gobernador y
Among Ed , oreni ding agad-agad a pamagbayung
queang pepatupad :

1. Mengolecta ya balang bulan a panaquitang alus metung
milyung pesus balang aldo manibatan caring buwis qng
tibagan ( quarry taxes ) compara queng apat a pulu
libung pesus balang bulan a acucua ning milabas a
pangasiwaan . Miparalan la ngan queng carelang daque
ding municipalidad ampon barangay .

2. Masnang milaco la ding por cientu o ilegal dang
panaquitan ( SOPs and kickbacks ) ding contratista at
politico ban maqui casiguraduang ciento por ciento daring
proyecto mibye la caring tau . Milaco ing pamamirait at
ding pamanicuang ustung presyu caring proyecto ing
malino mipatupad .

3. Migdeclara yang guera laban queng "jueteng" y
Gobernador Panlilio iniang migsampa yang caso laban
queng mideclarang guinu ning jueteng , y Bong Pineda ,
ing asawa na ning dating miembro ning capulungan , y
Lilia Pineda , a meguing mumuna nang calaban Among
Ed para gobernador iniang milabas a Mayo 2007 alalan .

4. Ding dapat a mumunang proyectong nirecomenda daring
alcalde , calupa daring pamagcemientong dalan , agad
lang mipatupad caring sablang aduang pulu't metung a
balen ning Pampanga .

5. Miparala la ding matiriales pang-construcsyun caring
maracal a barangay ampon escuela para caring carelang
mumunang proyecto , laluna caring macarayu at
macalunus-cabiliang lugal .

Oreni ding mapilan caring maracal nang guewa ning
quecatamung gobernador . At carening mayap nang
proyectong pepatupad , buclat tala ding quecatamung
panimanman , pusu at caisipan , at cutnan tala ding
quecatamung sarili carening cutang :

1. Ayumpisan at agawa nang Among Ed ing pengacu
nang mayap a pamangobierno ?
2. Talaga cayang mangailangan a milaco ya queng
puesto y Among Gobernador Ed Panlilio ?
3. Nanu la ring "tune motibo" daring cacalaban at
bisang magpalaco queng puesto nang Among
Gobernador Ed Panlilio ?
4. Nung maganap ing balac dang ilaco ya y
Among Gobernador Ed queng queang puesto ,
e caya ini ing Pamisubli Queng Pangasaldac ning
Balen Pampanga qng Panaung Madalumdum
Ning Marinat a Politica at E Abilang a Pamiducmu
At Pamanaco Queng Caban At Natural a Yaman
niting quecatamung Daquilang Probincia
capamilatan da rening Sindicatong Politico ,
Pamilia At Dinastiang malambat nang babye
pasaquit at matinding cacaluluan quecatamung
Memalen Pampanga ?
5. Magpiac tana mata wari at paburen tamu , itamung
Maca-Balen Capampangan a maliari ing marawac
dang caburian dening mapilan ban mibabo ing
carelang maimut at macasariling capaquinabangnan ,
a milaco ya queng puesto y Among Gobernador
Ed Panlilio , at Milaco Ing Carapatan At daque tamu
bilang Memalen , queng Pante-pante Pamidaque
queng Cayamanan ning quecatamung Probinciang
Pampanga ?
6. Bilang Tune , Malugud At Maqui Masabal a
Capampangan , Paburen tala wari dening Barcada
At Sindicato daring sadiang Politico ding talan queng
rienda ning pamangobierno ban sumerbisyu caring
Personal dang Interes At Alang Marine , Arapan a
Panacawanan de ing quecatamung Caban-Probincia
at Misan Pa , Isaldac dacatamung Memalen pabalic
Qng Calalaman Ning Matinding Cacaluluan At
Casaquitan ? At catataulian cutang ,

7. Paburen tala wari dening sadia nang Mangatacong
Politico , Guinu daring Jueteng at ding cabarcada ra
a isundu ing carelang gagawang "circu at moro-
morong pamamulitica" a pamangontra caring Noble ,
Maca-DIOS At Maca-Balen Proyecto nang Among
Gobernador Ed Panlilio , at capamilatan da ring
carelang pamangontra , Sasalabatan de ing Dalan
Papunta Qng Tune Progreso At Pamisaplala Ning
Probinciang Pampanga ?

BILANG TUNE AT NOBLENG CAPAMPANGAN ,
PACAISIPAN TALA DENG BAGUE ARENI , AT
MISANMETUNG TAMU PARA LABANAN TALA
DENING COCONTRANG MAPILAN A MAMUNTUCAN
AT PUERSA NING CAROCAN A MAGNASANG
ITUCNANG AT SIRAN LA DING MAYAP A
PAMAGBAYU AT PROGRESO NING LULUGURAN
TAMUNG PROBINCIA NING PAMPANGA

CAPAMILATAN NANG AMONG GOBERNADOR
ED PANLILIO .
INGATAN NA CA TAMU NING CACATAS-CATASAN
AT MAYUPAYANG DIOS AT PANUANAN NA LA
DING GAWA DARING QUECATAMUNG GAMAT
CANITING NOBLENG CRUSADA PARA QNG MAYAP
A PAMANGOBIERNO !

PANUANAN NE NING DIOS ING QUECATAMUNG
INDUNG TIBUAN PAMPANGA PAPUNTA QNG DALAN
NING TUNE PROGRESO AT PAMISAPLALA !
PANUANAN , INGATAN AT ANTABAYANAN NE NING
DIOS , QNG QUEANG ESPIRITU NING CABIASNAN ,
ING QUEANG PILING TALASUYU , AMONG
GOBERNADOR EDDIE PANLILIO !

No comments: