Sunday, August 2, 2009

PANALANGIN PARA KANG CORY

By: KASAUP and the peole of Pampanga

Inyang 3:18 ning abak, August 1, 2009, ing dating Pangulo ning Pilipinas a I CORAZON “CORY” COJUANGCO AQUINO, kingwa da ne kekatamu para dala king busal ning IBPA tamung mayupaya.

I CORY a tune larawan ning malinis a pamanungkulan;

I CORY a mipmung tetagan a sinuyu kekatamung kalupa nang Pilipino;

I CORY a mibie-bie antimong tutung anak ning GUINU tamu;

I CORY a alang takut a inapag ne ing sarili na, kambe ning buong pamilya na, king balayan ning DIYOS at ning bansang Pilipinas;

I CORY na anggang king tauli nang inawa, e tinuknang king LABAN a inumpisan ning asawa ng I NINOY;

I CORY na alang sawang lulugud kekatamu ngan a kalupa ng Pilipino.

Ngeni IBPA ming ka-katas-katasan, panalangin mi keka ing alang sawa mung pamanantabe king kekaming pakamalan a CORY; Ngeni, lalu na, atiu ne king busal mu; Ngeni na akayabe na niya naman ing asawa na at bayani mi mu naman a I NINOY.

Sana ngening kayabe mu ne king Ligaya Banwa I CORY, lalu mu kami pang antabayanan ikaming kabalen ng CORY. Pakasala me pa ing sulu ning lugud mung mamantabe keng kekaming aldo-aldo a pami-bie-bie.

Ngening kingwa mu ne kekami I CORY, sana dinan mu kami ngan bendisyon king kapamilatan ning alang tuknang a kamulatan nung makananau kaming misundu king kasuyuan mi keka at karing kekaming kabalen antimo nung makananu ing gewa ng CORY kekami.

No comments: